Knihovna Žlutice  

Kontakt |Služby |Provozní doba |Akce knihovny |Březen-Měsíc čtenářů(příspěvek do ŽZ) |Výroční zpráva 2008 |Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva o činnosti Knihovny Žlutice
Rok 2008
 
Typ organizace : Příspěvková organizace
Zřizovatel : Město Žlutice
IČO : 750 37 696
Adresa : Velké náměstí 137
 364 52 Žlutice
Telefon : +420353393316
 
Druh činnosti : veřejná knihovna , poskytující služby a informace uživatelům z oblasti    knihovnictví a veřejný internet.
 
Knihovna Žlutice působí ve Žluticích jako profesionální veřejná knihovna pro všechny věkové kategorie uživatelů bez omezení. Složení knihovního fondu je zaměřené z 80 % na využití volného času uživatelů. Veřejný internet je pro registrované uživatele zdarma. Neregistrovaní nebo náhodní uživatelé hradí jednorázovou registraci. Výpůjční služby poskytuje knihovna absenční i prezenční bez poplatku, stejně tak i MVS. Uživatelé mají k dispozici volný výběr knih i časopisů, mohou k prezenčním výpůjčkám využít čítárnu. Zřizovatel Město Žlutice poskytuje Knihovně příspěvek na provoz, příjmy pro knihovnu jsou z hlavní činnosti registrační poplatky , sankční poplatky za překročení výpůjční lhůty u knih a časopisů ( výp.lhůta je 31 dní), úhrady ztrát.
 
Knihovna má otevřeno 5 dní v týdnu.
Výpůjční hodiny pro veřejnost jsou : 
Pondělí a Čtvrtek 10.00-12.00 13.00 - 18.00 hod
Úterý a Středa      13.00 - 16.00 hod.
Pátek 13.00 - 15.00 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet profesionálních pracovníků na plný úvazek 2
 - z toho řídících 1
 
Počet čtenářů 407 z toho 197 dětí
Počet výpůjček   47 426 z toho 23 225 periodik
Počet uživatelů 8 487
Uživatelé Veř.int 5 195
Bibliograficko-informační služby 6 325
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturně výchovná činnost Knihovny Žlutice
Knihovna Žlutice poskytuje své služby v rámci KVČ všem typům škol, které jsou ve městě. Jedná se o Mateřskou školu, Základní školu, Základní školu praktickou, Střední lesnické učiliště a Střední lesnickou školu. Pro uživatele bylo uspořádáno ve spolupráci s těmito školami celkem 37 akcí, většina byla uskutečněna v prostorách Knihovny Žlutice.
 
Knihovní fond k 31.12.2008 21 505 sv.
- z toho :
 naučná lit.
5 162  sv
beletrie dospělí+děti 16 343 sv.
svazky ve volném výběru 17 805 sv.
počet odebíraných titulů periodik 68
přírůstky knihovního fondu 565 sv
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospodaření Knihovny Žlutice za rok 2008
 
Knihovna Žlutice hospodařila v roce 2008 se schváleným rozpočtem na činnost ve výši :1,031.441,- Kč.
Dotace zřizovatele z toho činila 1,008.000,- Kč
Celkové náklady činily 966.995,- Kč
Náklady na nákup knihovního fondu (knihy+periodika) 113 469,- Kč
Kancelářské potřeby a vybavení 29 212 ,- Kč
Spotřeba energií 52 643 ,- Kč
Služby 35 628,- Kč
Mzdové náklady celkem (základní mzdy, DoPP,DoPČ
+ zdravotní, sociální a zákonné pojištění ) :           
 732 252,- Kč
Ostatní náklady 3 791 ,- Kč
 
 
Výnosy celkem : 1,031.441 ,- Kč
z toho tržby z hlavní činnosti (platby od uživatelů)  23 441 ,- Kč
příspěvek zřizovatele na provoz :   1,008 000 ,- Kč
 
                                                                   
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2008 :                              64 446,- Kč
 
Hospodářský výsledek byl po schválení Zastupitelstvem Města Žlutice rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn PO Knihovna Žlutice.
 
 
 
Ve Žluticích, dne 1.4.2009
 
 
                                                                      Miloslava Hlaváčková
                                                                      Ředitelka PO Knihovna Žlutice
 
 
 
 
 
 


 kontakt:353 393 316   E - m a i l : knihovna@zlutice.cz